EEN KLANT VOOR JE WINNEN, BEGINT MET EEN GOED GEVOEL

Privacy verklaring

NPD Communications waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. NPD Communications neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.
Om van de diensten van NPD Communications gebruik te kunnen maken, verstrekt u uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en welke rechten u hebt.
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen.
Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) NPD Communications verwerkt persoonsgegevens van:
• Klanten van NPD Communications;
• Personen die op enige wijze contact opnemen met NPD Communications;
• Ontvangers van de nieuwsbrief;
• Gebruikers van het contactformulier op de website van NPD Communications;

Persoonsgegevens die wij verwerken
NPD Communications verwerkt de persoonsgegevens die, in verband met (een van) de in dit privacy statement genoemde verwerkingsdoeleinden, (in)direct aan haar zijn verstrekt. Het gaat onder andere om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

Rechtsgrond van de verwerking
Uw persoonsgegevens mogen worden verwerkt op grond van één of meerdere van de hieronder genoemde redenen:
• NPD Communications heeft toestemming van u ontvangen voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
• De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en NPD Communications;
• NPD Communications heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
• NPD Communications een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld bestaande uit het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Doeleinden van de verwerking
NPD Communications kan uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden verwerken:
• Het bijhouden van een klantenbestand;
• Het uitvoeren van de tussen u en NPD Communications gesloten overeenkomst;
• Het versturen van digitale nieuwsbrieven;
• Het nakomen van een wettelijke verplichting;
• Het opnemen en onderhouden van contact
Afhankelijk van het oorspronkelijke doel waarvoor uw persoonsgegevens door NPD Communications worden verwerkt, kan NPD Communications uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker
NPD Communications kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een (verwerkers)overeenkomst tussen NPD Communications en de verwerker daartoe is in dat geval verplicht. NPD Communications zal ervoor zorgdragen dat deze (verwerkers)overeenkomst wordt gesloten en aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen NPD Communications gedeeld worden. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege (een van) de andere verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement genoemd staan.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door NPD Communications zolang deze nog nodig zijn voor de uitvoering van de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden bewaard.

Recht op inzage
U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en in de informatie in dit privacy statement te verkrijgen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke aan u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy statement in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag NPD Communications uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan alleen nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het maken van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt op grond van het gerechtvaardigd belang van NPD Communications, hebt u te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerkt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden van NPD Communications die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden.

Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgezonden.
Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging indienen of wilt u bezwaar maken? Hiervoor kunt u zich richten tot NPD Communications via e-mailadres info@npdcommunications.nl
Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan NPD Communications via e-mailadres info@npdcommunications.nl

Indienen klacht
Hebt u een klacht? U hebt het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
NPD Communications kan en mag dit privacy statement wijzigen. Dit privacy statement kan onder andere gewijzigd worden in het geval dat de wet- en regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Persoonsgegevens van de bezoekers van deze website kunnen daarmee worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van analytische cookies. Met analytische cookies kan het gebruik van de website worden gemeten en/of het gebruiksgemak worden vergroot. U wordt afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies indien NPD Communications daartoe wettelijke verplicht is dan wel wordt voor het gebruik van cookies om uw toestemming gevraagd.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is NPD Communications. U kunt NPD Communications bereiken via e-mailadres info@npdcommunications.nl of via telefoonnummer +31 23 573 9741
Joop Jansen, Advocaat Dexlegal

Wat is de identiteit van je organisatie? Waar sta je voor en waar ga je voor? Vragen die iedere serieuze ondernemer zichzelf zou moeten afvragen. De antwoorden op deze vragen vind je niet door even op een vrije middag hierover na te denken. Een serieuze ondernemer gunt zichzelf de tijd om aan de slag te gaan met het uitwerken van de antwoorden op deze vragen. Je wordt hier niet alleen zelf veel wijzer van, maar het helpt ook om te bepalen hoe andere stakeholders jou zien en hoe jij graag gezien wilt worden. Uiteindelijk zal zich dit vertalen in nog meer plezier in het nastreven van je doelen en het behalen van de gewenste resultaten.

Met de cursus ‘Brand Your Business’ heeft NPD Communications een unieke digitale cursus ontwikkeld waarmee je jezelf antwoorden kunt verschaffen op de vragen wat de identiteit van jouw organisatie is en waar je voor staat. Daarnaast biedt de cursus ook inzicht in bijvoorbeeld denkprocessen van klanten en zeer relevante hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van internetmarketing en merkontwikkeling die voor iedere ondernemer een absolute must zijn om te kennen.

De inhoud van de cursus is relevant voor ondernemers die op het punt staan om te gaan ondernemen, maar ook voor de meer door de wol geverfde ondernemer is het raadzaam om deze cursus te volgen. Het lesmateriaal is overzichtelijk, duidelijk en voorzien van een handig werkboek, maar ook van ondersteunde filmpjes met concrete voorbeelden. De cursus biedt niet alleen de mogelijkheid om jouw eigen bedrijfsidentiteit volledig af te pellen en op te bouwen maar ook om in 10 hoogwaardige lessen volledig op de hoogte te geraken van alle recente ontwikkelingen op het gebied van online klantgedrag, de kracht van social selling en internetmarkering.

Joop Jansen, Advocaat Dexlegal

Blogs

Wat is het verschil tussen Branding en Marketing?
Wat is het verschil tussen Branding en Marketing?
Branding Het woord 'brand' is de engelse vertaling voor 'merk', en stamt uit de tijd dat de cowboys hun vee brandmerkte...
Nike, Apple en Hema, wat hebben deze merken gemeen?
Nike, Apple en Hema, wat hebben deze merken gemeen?
Ze zijn succesvol, inderdaad. Maar in die stap daarnaar toe: wat delen ze? Wat maakt deze merken zo enorm succesvol?...
'Do it yourself – Brand Your Business' Direct zelf aan de slag met de branding van je organisatie
'Do it yourself – Brand Your Business' Direct zelf aan de slag met de branding van je organisatie
Het is steeds gebruikelijker om dingen zelf te doen, te organiseren, of te produceren. Deze trend is niet nieuw, maar kr...